Ліцензійний Публічний Договір

  • Головна /
  • About /
  • Ліцензійний Публічний Договір

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на право використання Програмної продукції

Цим публічним ліцензійним договором (надалі – «Договір»), визначаються умови надання ТОВ «ЕНЕРГО ЮЕЙ» (надалі – «Ліцензіар») Ліцензіaатові (особі, що приймає умови цього Договору відповідно до визначених в ньому правил) права, яке не є виключним та не підлягає переуступці, на використання програмної продукції, зокрема:

результат комп'ютерного програмування у вигляді інформаційно-аналітичної системи онлайн-сервісу пошуку і обробки інформації у сфері ринку відновлюваної енергетики в Україні сервісу «ENERGO.UA» (https://www.energo.ua/) (надалі – «ENERGO.UA») та доступу до них, а також інших об’єктів права інтелектуальної власності Ліцензіара (надалі – «Програмна продукція»).

Сторонами цього Договору є «Ліцензіар» і «Ліцензіат», іменовані разом «Сторони», а окремо – «Сторона».

1. Загальні положення

1.1. Права на використання Програмної продукції передаються на умовах окремих дозволів (ліцензій), що видаються Ліцензіаром Ліцензіатові на умовах обраного Ліцензіатом тарифу (надалі – «Тариф»), види якого визначені у Додатку № 1.

1.2. Прийняттям цього Договору Ліцензіат підтверджує повну і безумовну згоду з усіма його умовами (акцепт), що засвідчує факт укладання Договору між Сторонами. Ліцензіат підтверджує свою згоду сумлінно користуватись правами, які він отримує у зв’язку з отриманням ліцензії на використання Програмної продукції у відповідності до Правил використання Програмної Продукції, що визначені у Додатку № 2 до даного Договору (надалі – «Правила використання Програмної продукції»), а також, зобов’язується неухильно виконувати передбачені цим Договором обов’язки та дотримуватись встановлених ним заборон та обмежень.

1.3. Ліцензія на використання відповідної Програмної продукції є письмовим повноваженням, що надає Ліцензіатові право використовувати відповідну Програмну продукцію у якості довідкового ресурсу для інформаційно-аналітичного забезпечення своєї діяльності відповідно до умов цього Договору та умов такої ліцензії (надалі – «Ліцензія»).

1.4. Розширені Ліцензійні Умови використання Програмної продукції є невід’ємною частиною (додатком) відповідної Ліцензії на використання Програмної продукції відповідно до Тарифу, обраного Ліцензіатом. Розширені Ліцензійні умови можуть передбачати певні додатки, доповнення та/або розширення функціоналу Програмної продукції тощо порівняно із умовами ліцензії на її використання. Розширені ліцензійні умови використання Програмної продукції діють в межах строку дії відповідної ліцензії на використання Програмної продукції (і закінчуються одночасно з ним).

1.5. Користувач cистеми «ENERGO.UA» - будь-яка особа, в тому числі Ліцензіат, яка використовує Систему «ENERGO.UA» в режимі персонального доступу

2. Права та обов’язки Сторін. Обмеження використання Програмної продукції

2.1. Протягом строку дії права на використання Програмної продукції, Ліцензіат має наступні права:

i. здійснювати доступ до Програмної продукції у спосіб, передбачений виданою ліцензією та/або розширеними ліцензійними умовами використання Програмної продукції;

ii. отримувати за допомогою Програмної продукції інформацію (в тому числі – зведену) та відповідні аналітичні дані, а також використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;

iii. формувати та/або поширювати у розділі Системи «ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», інформацію, яка відображає його власні думки, переконання, судження, оцінку певних обставин тощо;

iv. включати інформацію Програмної продукції складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

v. повідомляти Ліцензіара про недоліки і вимагати забезпечення належного функціонування Програмної продукції;

vi. надсилати запити до Користувачів системи «ENERGO.UA», включаючи всіх інших юридичних осіб, що представлені у Системі «ENERGO.UA» за допомогою функціоналу системи Програмної продукції «ENERGO.UA».

2.2. Ліцензіат зобов’язаний:

i. виконувати умови цього Договору та дотримуватись передбачених ним заборон і обмежень, дотримуватись ліцензійних умов, розширених ліцензійних умов і Правил використання;

ii. при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи « ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;

iii. надавати дійсні, точні та повні відомості про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;

iv. забезпечувати схоронність інформації, що необхідна для авторизації в Програмній продукції (логіни, паролі доступу тощо);

v. негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Програмної продукції з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні таких порушень та фіксації доказів їх наявності.

2.3. Ліцензіату забороняється:

i. здійснювати декомпіляцію наявних в Програмній продукції баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем, переміщувати, модифікувати, з’єднувати, копіювати, транслювати, відтворювати, портувати або іншим чином здійснювати маршрутизацію або використання Програмної продукції, або будь-якої їхньої частини з будь-яким обладнанням, мережею або програмним забезпеченням, яке Ліцензіар, згідно із власним добросовісним судженням, визначив таким, що взаємодіє з Програмною продукцією. Несанкціонований доступ або використання є незаконним, і Ліцензіар та його постачальники мають права, надані законом для запобігання такому доступу та використанню та для покриття збитків. Ліцензіат погоджується негайно повідомляти Ліцензіара у письмовій формі, коли йому стає відомо про факти несанкціонованого доступу або використання. Ліцензіат не має права використовувати спільно з іншими, рекомпілювати, декомпілювати, розбирати, здійснювати зворотну розробку або створювати чи розповсюджувати інші форми або похідні вироби з Програмної продукції. Ліцензіат має право використовувати Послуги лише для внутрішніх комерційних цілей та не має права використовувати Програмну продукцію для цілей розробки в цілому або для розробки програм або програмного забезпечення чи в інший спосіб, який може взаємодіяти з Програмною продукцією або будь-якої її частини, крім випадків, коли Ліцензіар прямо дозволяє такі дії Ліцензіату шляхом окремої ліцензії на розробку;

ii. використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Програмної продукції без дозволу Ліцензіара;

iii. забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб (за винятком працівників, яким наданий особистий доступ до користування Програмною Продукцією) до Програмної продукції;

iv. розміщувати аналітичні дані Системи «ENERGO.UA» у складі будь-яких інших інформаційних-пошукових систем, комп’ютерних програм, електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх оплатне розповсюдження третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет);

v. формувати та/або поширювати у розділі Системи «ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», неправдиву інформацію, а також інформацію, яка містить непристойні, грубі або образливі вирази;

vi. перешкоджати функціонуванню Програмної продукції і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі за допомогою інших програмних засобів;

vii. видавати будь-яким третім особам дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Програмної продукції;

viii. використовувати Програмну продукцію всупереч Правил використання, а також з метою, що суперечить законодавству України.дао

2.4. Ліцензіар має право:

i. передбаченими законодавством України способами, контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Програмної продукції та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Програмної продукції, що суперечить чинному законодавству України, цьому Договору, а також ліцензійним умовам, розширеним ліцензійним умовам і Правилами використання;

ii. зупинити доступ Ліцензіата до Програмної продукції з технічних причин (перебої в роботі офіційних реєстрів тощо);

iii. припинити дію виданої ліцензії та/або розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу;

iv. модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує та/або поширює Ліцензіат у розділі Системи «ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», якщо формування та поширення такої інформації суперечить положенням цього Договору, Правил використання та/або чинного законодавства. Ліцензіар не контролює і не спрямовує дії користувачів при формуванні інформації, яка поширюється ними в Системі «ENERGO.UA». Формування змісту та поширення зазначеної інформації здійснюється користувачами Системи «ENERGO.UA» виключно на власний розсуд; та

v. вимагати від Ліцензіата підтвердження достовірності даних, що Ліцензіат поширює у Системі «ENERGO.UA»

2.5. Ліцензіар зобов’язаний:

i. дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили);

ii. здійснювати інформатизаційне обслуговування Програмної продукції, забезпечувати її належне функціонування;

iii. протягом розумного строку (а за можливості – завчасно), що не може перевищувати трьох робочих днів з моменту, коли Ліцензіар дізнався про настання відповідних обставин, повідомляти Ліцензіата про випадки відсутності доступу до Програмної продукції, причини відсутності такого доступу та/або про строки його відновлення.

2.6. Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі за погодження Ліцензіара) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.

3. Умови користування

3.1 Порядок і умови доступу та використання відповідної Програмної продукції визначаються цим Договором, окремими ліцензіями на використання Програмної продукції, Розширеними Ліцензійними Умовами та Правилами використання.

4. Ліцензійна винагорода

4.1. За надання прав, передбачених цим Договором, зокрема за отримання ліцензій на використання Програмної продукції та Розширених Ліцензійних Умов її використання, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду (далі – «Ліцензійна винагорода») за умовами обраного Тарифу.

4.2. Рахунки за Послуги за Договором виставляються в гривнях або в гривневому еквіваленті до офіційного курсу євро, визначеного НБУ на момент виставлення рахунку. Виплата Ліцензіатом ліцензійної винагороди здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківський рахунок Ліцензіара (одноразовим платежем всієї суми за певну Програмну продукцію). Оплата здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виставлення рахунка. Датою платежу вважається дата списання коштів з рахунка банку Ліцензіата. Витрати на переказ коштів несе Ліцензіат.

4.3. Винагорода за Послуги коригується шляхом збільшення/зменшення пропорційно зміні офіційного курсу гривні щодо Євро, який встановлюється Національним Банком України, за період від дати укладання Договору, до дати виставлення Ліцензіаром рахунку на оплату.

4.4. У разі знецінення гривні щодо Євро за період між датою виставлення рахунку та датою отримання Ліцензіаром платежу, Ліцензіар виставлятиме додаткові рахунки на компенсацію курсової різниці. Ліцензіат зобов’язується оплатити такі рахунки у дводенний строк з дати їх виставлення. Перерахований таким чином розмір Ліцензійної винагороди визнається погодженим Сторонами і окреме письмове погодження не вимагається.

4.5. Отримання ліцензії (ліцензій) на використання Програмної продукції, розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції та їх оплата може підтверджуватись відповідними актами здачі-прийняття (далі – «Акт»), в тому числі у формі електронних документів, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення для подачі звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними документами між Сторонами в електронному вигляді M.E.Doc (My Electronic Document).

5. Конфіденційність

5.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої за цим Договором однією Стороною від іншої та вживати розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 2.6. Договору.

5.2. Ліцензіат не має права розповсюджувати дані, що отримані за допомогою Програмного забезпечення Ліцензіара або афілійованих осіб Ліцензіара у друкованому, електронному або іншому вигляді без попереднього дозволу Ліцензіара. Незважаючи на викладене вище, якщо Ліцензіат передає або надає інформацію на користь Ліцензіара або його афілійованих осіб (як визначено нижче) або в межах продуктів та послуг, що надаються Ліцензіаром або його афілійованими особами, Ліцензіат цим надає Ліцензіару та його афілійованим особам, а Ліцензіар цим приймає невиключну ліцензію, що діє по всьому світу, на використання Ліцензіаром та його афілійованими особами такої інформації під час надання Програмного забезпечення іншим користувачам ENERGO.UA. Термін «Афілійовані компанії» означає компанії, що контролюють або які контролюються Ліцензіаром, або перебувають з ним під спільним контролем.

5.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку, дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

5.4. Сторони погодили, що Програмна продукція призначена виключно та ексклюзивно для використання Ліцензіата і не можуть використовуватися для незаконних цілей або в будь-який спосіб, який не відповідає положенням цього Договору. Ліцензіат визнає, що Програмну продукцію було розроблено, зібрано, підготовлено, перевірено, вибрано та організовано силами Ліцензіара (серед чого загальновідомими інформаційними джерелами) за допомогою методів та стандартів оцінки, які були розроблені та застосувалися протягом тривалого часу, а також за рахунок трудових витрат і грошових коштів, і вони являють собою цінний об’єкт промислової та інтелектуальної власності, права на який зареєстровані відповідно до чинного законодавства, та комерційну таємницю Ліцензіара.

5.5. Ліцензіат погоджується захищати майнові права Ліцензіара та всіх інших суб’єктів, що володіють правами на Програмну продукцію, протягом Строку дії та після нього.

5.6. Ліцензіат визнає та погоджується, що він не володіє правами власності на Програмну продукцію й такі права не надаються за цим Договором. Ліцензіат дотримується та виконує всі письмові вимоги зі сторони Ліцензіара та його постачальників щодо захисту їхніх договірних, законних і загальних прав щодо Послуг з тим ступенем обережності, який би він застосовував для захисту власних майнових прав, і в будь-якому випадку це мають бути, як мінімум, розумні зусилля. Ліцензіат погоджується негайно повідомляти Ліцензіара, якщо йому стане відомо про факти незаконного доступу або використання з боку будь-яких сторін або про вимоги зі приводу того, що Програмну продукцію порушують будь-які авторські права, права на товарні знаки або договірні, законні або загальні права.

6. Відповідальність

6.1. Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору, умов виданих ліцензій, Розширених Ліцензійних умов, а також Правил використання відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб.

6.3. У разі порушення заборон, передбачених цим Договором, Ліцензіат сплачує на користь Ліцензіара штраф у двократному розмірі сплаченої протягом строку дії відповідної ліцензії на використання відповідної Програмної продукції ліцензійної винагороди. Сплата штрафу не звільняє Ліцензіата від обов’язку відшкодування Ліцензіарові шкоди, яка виникла у останнього у зв’язку з порушенням зазначених заборон Ліцензіатом.

6.4. У випадку технічної неможливості доступу та/або повної неможливості отримання Ліцензіатом інформаційно-аналітичних даних за допомогою Програмної продукції відповідно до умов виданої ліцензії та/або розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції з вини Ліцензіара за умови негайного повідомлення Ліцензіатом про даний випадок несправності шляхом письмового повідомлення на офіційну електронну адресу Ліцензіара info@energo.ua, на підставі обґрунтованої вимоги Ліцензіата, Ліцензіар зобов’язаний продовжити дію ліцензії на використання Програмної продукції на строк, що відповідає періоду часу дії зазначених обставин з моменту офіційного повідомлення Ліцензіатом Ліцензіара.

6.5. Ліцензіар не несе відповідальності за:

i. точність, повноту і правильність інформації, отриманої Ліцензіатом при використанні Програмної продукції внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів;

ii. фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної), отриманої з офіційних джерел публічної інформації у формі відкритих даних, а також заснованих на такій інформації аналітичних даних, що містяться в Програмній продукції;

iii. зміст та наслідки поширення та/або використання Ліцензіатом інформації у розділі Системи «ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», в тому числі для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності);

iv. наслідки використання аналітичних даних, що містяться в Програмній продукції для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності);

v. прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов’язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Програмної продукції, що виникли внаслідок обставин, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара;

vi. припинення дії виданої ліцензії та/або розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції у випадку порушення Ліцензіатом заборон, передбачених цим Договором, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, передбаченої умовами відповідного Тарифу. При цьому сума сплаченої ліцензійної винагороди Ліцензіатові не повертається і будь-які засоби відповідальності у зв’язку з таким припиненням до Ліцензіара не застосовуються.

6.6. Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується сумою ліцензійної винагороди, отриманої Ліцензіаром протягом останнього року (останніх 365 днів, що передували настанню обставин, на які посилається Ліцензіат як на підставу своїх вимог).

6.7. Відповідальність, не врегульована цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

7. Строк дії ліцензії. Інші умови

7.1. Строк дії ліцензії на використання Програмної продукції, а також початок його перебігу, строк оплати ліцензійної винагороди визначаються умовами відповідного Тарифу, але не може бути меншим 1 (одного) року з моменту першого використання Програмної продукції (далі – «Строк дії»), якщо Договір не буде достроково розірваний протягом Строку дії або подовжений.

7.2. Можливість використання Ліцензіатом Програмної продукції закінчується одночасно із закінченням строку дії ліцензії на її використання.

7.2.1 Договір може бути достроково припинений за наступних умов:

i. Ліцензіатом у будь-який момент за умови письмового повідомлення, направленого Ліцензіару не менше ніж за 60 календарних днів до розірвання, та в разі сплати Ліцензійної винагороди за умовами обраного Тарифу;

ii. Ліцензіаром у будь-який момент за умови письмового повідомлення, направленого Ліцензіату не менше ніж за 10 календарних днів до розірвання, якщо Ліцензіат порушив будь-яке положення цього Договору.

7.2.2 Договір може бути автоматично продовжений на наступний рік, якщо Ліцензіар та Ліцензіат не відмовиться від подовження шляхом направлення іншій стороні письмового повідомлення про це не менше ніж за 60 календарних днів до такої відмови. Якщо цей Договір подовжується таким чином на будь-який додатковий період після початкового Строку дії, то Ліцензійна винагорода, що підлягають сплаті згідно з ст. 4 цього Договору в такому додатковому періоді, розраховуються за ставками, запропонованими Ліцензіаром на той момент, а Правила використання змінюються відповідним чином.

7.3. Прийняття умов цього Договору без виплати ліцензійної винагороди дає Ліцензіату право доступу до Програмної продукції відповідно до обраного Ліцензіаром. Вид Програмної продукції та її доступний функціонал протягом цього строку визначаються політикою Ліцензіара.

7.4. Сторони домовились, що Ліцензіар може передавати свої права та обов’язки за цим Договором іншій особі, без необхідності отримання згоди та/або повідомлення про це Ліцензіата.

7.5. У випадку укладення Сторонами ліцензійного договору на право використання Програмної продукції в письмовій формі, умови використання Програмної продукції визначаються договором, укладеним в письмовій формі.

7.6. Впродовж усього строку дії ліцензії на право використання Програмної продукції Ліцензіар зберігає право самостійно використовувати Програмну продукцію у будь-який спосіб, а також право дозволяти або забороняти її використання іншим особам будь-якими способами, що належать до числа правомочностей суб’єкта прав інтелектуальної власності відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

7.7. Видача (та продовження строку дії) ліцензій, розширених ліцензійних умов використання Програмної продукції як програмної продукції, відповідно до пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, є операціями, що звільняються від оподаткування ПДВ.

7.8. У випадку зміни податкового законодавства види і ставки податків будуть застосовуватися відповідно до таких змін.

7.9. Всі суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються ними шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується відповідно до чинного законодавства України.

Є ідеї щодо вдосконалення energo.ua?

Проект Energo.ua присвячений збільшенню прозорості для українського ринку відновлюваної енергії.

В системі

1521

Об'єкти ВДЕ

1332

Проекти

4619

Компанії

пл. Спортивна 1A,
Kиїв, 01001

Cookies допомагають нам надавати наші послуги. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з використанням наших cookies.